Fysiopraktijk Vitaliz (“Vitaliz”)

Contactgegevens

Bakema-erf 108
3315 JC Dordrecht
Telefoon: 078 – 616 0202
Internet: www.vitaliz.info
E-mail: info@vitaliz.info
KvK nummer: 56127472
AGB code: 04(0)24245

AVG Functionaris

Martin Smink
E-mail: privacy@vitaliz.info

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Als zorgontvanger in onze praktijk voor fysiotherapie.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft elke organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast de AVG gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG); de Zorgverzekeringswet (Zvw); de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.
De AVG scherpt de regels, die naast de huidige regels voor het medisch beroepsgeheim, bestaan verder aan.
Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten als zorgverlener op grond van de deze wettelijke bepalingen.
In onze fysiotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen als ook voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn ter voldoening aan wettelijke verplichtingen.

Vitaliz verwerkt alleen persoonsgegevens van u, die wij van uzelf of via de verwijzende huisarts of specialist of, na uw toestemming hiertoe, van een collega in de zorgketen hebben verkregen.

Vitaliz is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in haar praktijk voor fysiotherapie plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  o voor zorgverlening;
  o voor kwaliteitsbewaking, doelmatig beheer en beleid;
  o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden;
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan mondeling gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. Maakt u gebruik van onze website? Neemt u dan kennis van onze Cookieverklaring, waarbij u de mogelijkheid heeft om bepaalde cookies uit te schakelen als u dat wenst;
 • Alle medewerkers binnen Vitaliz hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang;
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is de bewaartermijn 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier (verkrijgbaar via de zorgverlener) kenbaar maken aan Vitaliz. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Fysiotherapiepraktijk Vitaliz is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

In het aanvraagformulier vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of dat er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

De medewerkers van Vitaliz hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen op grond van wettelijke grondslagen, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw medische geschiedenis als het gaat om fysiotherapie. Deze informatie staat in uw patiëntendossier welke in onze praktijk wordt gevoerd. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw nieuwe fysiotherapeut dit verzoek heeft gevestigd.

Uw medisch dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen, mits beide fysiotherapeuten beschikken over voldoende beveiligde computer- en internetverbindingen.

Heeft u een vraag? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw fysiotherapeut hierover graag met u in gesprek.

Heeft u een klacht? Bijvoorbeeld indien u meent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG? Dan vernemen wij uw klacht graag via onze AVG functionaris. Stuurt u uw klacht dan rechtstreeks naar email adres: klachtprivacy@vitaliz.info. Wij nemen dan per ommegaande contact met u op om uw klacht te bespreken.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze Privacyverklaring is opgesteld op 24 mei 2018